Huishoudelijk regelement

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de vereniging: De Gewonde Soldaat gevestigd te Doorn, Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
de statuten: vastgesteld bij notariële akte d.d. 14 mei 2012, door notaris mr. G.J. Heijkants te Oosterhout
het bestuur: Ymo Hartsema (voorzitter), Kasper Voerman (vice-voorzitter), Jeroen Janssen  (penningmeester), Jaaike Brandsma (secretaris), Rahmon Zondervan (tweede-secretaris)

ALGEMEEN

Artikel 2.

Het Huishoudelijke Regelement bevat uitvoering ’s bepalingen van de Statuten van de vereniging
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar .
Het eerste boekjaar begint bij de oprichtingsdatum van de vereniging De Gewonde Soldaat .
Daar waar in dit Huishoudelijk Reglement (HHR) het woord “schriftelijk” wordt gebruikt wordt tevens bedoeld de digitale versies van schriftelijk als internet en mail gebruik.

DOELSTELLING

Artikel 3.

De vereniging is opgericht door gewond geraakte militairen met als doel:
De band van de gewonde militairen, in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren ten behoeve van de saamhorigheid en geborgenheid.
Het organiseren van bijeenkomsten voor de gewonde militairen om hen in de gelegenheid te stellen onderling bij te praten en ervaringen in het dagelijks leven uit te wisselen.
Het deelnemen aan sportactiviteiten om zo de gewonde militairen te faciliteren en te motiveren zelf ervaren wat zij nog wel kunnen
De leden van de vereniging begeleiden bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van problemen, opgelopen als gevolg van inzet als militair onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden.
Het naar buiten treden om op elk mogelijke wijze de gewonde militair meer bekendheid te geven in de Nederlandse samenleving, waardoor meer begrip en erkenning kan verkregen worden voor deze groep veteranen.
Het dienen als platform/netwerk om bovenstaande problematiek uit te dragen.

BESTUUR

Artikel 4.

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen waaronder de functies van Voorzitter, Vice-Voorzitter, Sectretaris, tweede-secretaris en de Penningmeester.
De bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar volgens onderstaand rooster van aftreding:
a. Na het derde jaar na oprichting en vervolgens om de twee jaar : de voorzitter, de penningmeester en de overige leden die niet onder sub b vallen van dit lid .
b. Na het tweede jaar na oprichting en vervolgens om de twee jaar : de vice-voorzitter, de secretaris en de overige leden die niet onder sub a vallen van dit lid .
In tussentijdse vacatures wordt zo nodig door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende ALV .
Kandidaatstelling voor bestuursfuncties vindt plaats door het zittende bestuur of zoals hierna omschreven:
a. Tot uiterlijk de 5e dag voor de ALV heeft elk lid het recht zich schriftelijk kandidaat te stellen bij de secretaris;
b. Mocht tijdens de ALV blijken dat er voor een bestuursfunctie geen of slechts één kandidaat is gesteld, dan zal door het zittende bestuur ter vergadering alsnog gelegenheid geboden worden zich kandidaat te stellen.
Aftredende bestuursleden zijn in beginsel direct herkiesbaar.

TAKEN BESTUUR

Artikel 5.

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ALV.
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging De Gewonde Soldaat in de ruimste zin. Het zorgt voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, en neemt maatregelen welke het in het belang van de vereniging De Gewonde Soldaat in acht. Het beslist in die gevallen waarin de reglementen niet voorzien.
De voorzitter staat aan het hoofd van het bestuur van de vereniging De Gewonde Soldaat. Hij/zij leidt de vergaderingen en bijeenkomsten, neemt kennis van alle zaken de vereniging De Gewonde Soldaat betreffende en stelt in overleg met de overige bestuursleden alle bestuursvergaderingen en ALV vast. Hij/zij heeft het recht op vergaderingen de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te heropenen indien meer dan de helft van de aanwezige leden dat wenst- Hij/zij ondertekent alle goedgekeurde begrotingen en financiële verslagen- Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken overgenomen door de vice-voorzitter.
De secretaris is belast met alle administratieve werkzaamheden. Daaronder vallen: het voeren van correspondentie, het samenstellen van notulen van vergaderingen, het archiveren, het versturen van uitnodigingen en vergaderstukken en het bekend stellen van besluiten van bestuursvergaderingen en ALV. Bij afwezigheid van de secretaris worden diens taken overgenomen door de tweede-secretaris.
De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van alle geldmiddelen op naam van de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor de ledenadministratie en het innen van de contributies en andere aan de vereniging verschuldigde gelden. Het bestuur benoemt één bestuurder, niet zijnde voorzitter of penningmeester, als tweede gemachtigde.
a. Hij/zij voert een financiële administratie, zodanig dat alle ontvangsten en uitgaven, baten en lasten, bezittingen en schulden van de vereniging te allen tijde bekend zijn.
b. De penningmeester is bevoegd betalingen te verrichten ten laste van begrotingsposten zoals deze door de ALV zijn goedgekeurd. Indien verplichtingen tot gevolg hebben dat de afzonderlijke begrotingsposten met 10% overschreden worden, is daarvoor goedkeuring vereist van het voltallige bestuur. Op de AV brengt hij/zij verslag uit over het in het afgelopen jaar gevoerde en het in het komende jaar te voeren financiële beleid.
c. De financiële jaarstukken dienen minimaal te omvatten:
d. de balans per eind december van het lopende boekjaar;
e. een exploitatierekening van het afgelopen jaar
f. een begroting voor het komende verenigingsjaar g.
g. een verklaring van de kascontrolecommissie (KCC), zoals bedoeld in art. 13, lid 3 van de statuten, inzake bevindingen over het gevoerde financiële beleid.
h. De penningmeester is gehouden de KCC, inzage te geven in de kas en alle boeken en bescheiden en haar alle inlichtingen te verstrekken die zij verlangt.
i. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester vindt binnen 14 dagen controle plaats van de gelden, boeken en bescheiden door de KCC.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

Aanmelding als lid van de vereniging De Gewonde Soldaat dient schriftelijk te geschieden via een door de penningmeester verstrekt aanmeldingsformulier en de daarbij behorende stukken.

CONTRIBUTIEBETALING

Artikel 7.

De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
in contanten bij de penningmeester van de vereniging op door het bestuur vastgestelde dagen en uren;
door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging;
door afgifte van een machtiging / automatische incasso.
Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 december is voldaan wordt op 1 januari van dat jaar verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.
Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende lid een schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus verschuldigde moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde opgave, zijn voldaan.
De contributie(s) wordt per kalenderjaar vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en wel voor het jaar daaropvolgend. Indien het bestuur een tussentijdse wijziging van het contributiebedrag noodzakelijk acht, dient hiervoor een extra ledenvergadering te worden belegd

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 8.

De vereniging De Gewonde Soldaat kent tenminste één Algemene Lede Vergadering (ALV) per kalenderjaarjaar, krachtens art. 14 lid 2 van de statuten.
Indien dit nodig wordt geacht kan het bestuur, al dan niet op verzoek van tenminste één /vierde van het aantal leden, tussentijdse ALV’n uitschrijven krachtens art. 15 lid 1. van de statuten
Tijdens de statutair verplichte ALV worden de navolgende vaste agendapunten behandeld:
a. Bepaling rechtsgeldigheid van de ALV.
b. Vaststellen notulen vorige ALV.
c. Verslag afgelopen verenigingsjaar.
d. Financieel jaarverslag en de begroting van het volgend jaar van de penningmeester en het verslag kascontrolecommissie.
e. Verkiezing bestuursleden.
f. Ingekomen stukken van algemeen belang.
g. Aanstelling kascontrole commissie.
Agendapunten voor de ALV kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris en dienen tenminste twee weken voor verzending van de convocaties binnen te zijn.
De secretaris verzendt minimaal twee weken voor de ALV de te behandelen stukken, samen met de convocatie, aan de leden.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 9.

Het bestuur voert zijn taken uit op basis van regelmatige bestuursvergaderingen. De bestuursleden worden ter vergadering door de voorzitter opgeroepen, zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit nodig achten.
De voorzitter leidt de bestuursvergadering.
Voor elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een agenda uitgeschreven- De agenda wordt bepaald i.o.m. de overige bestuursleden.
Van elke bestuursvergadering worden door de secretaris, of een door de voorzitter aangewezen vervanger, notulen of besluitenlijsten gemaakt.
De bestuursvergadering is slechts rechtsgeldig indien een meerderheid aan bestuursleden aanwezig is en de agenda wordt aangehouden.